പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ അര്‍ത്ഥവും ഇനങ്ങളും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം