മയക്കുമരുന്നുകള്‍ നിഷിദ്ധം

വിേശഷണം

മയക്കുമരുന്നുകളുടെ അപകടവും ഇസ്ലാമില്‍ അത് നിഷിദ്ധമാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം