ജീവിതത്തിന്‍റെ വില

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിന്‍റെ മഹാ അനുഗ്രഹമായ ജീവിതത്തിന്‍റെ വിലയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം