മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പുണ്യം ചെയ്യല്‍

വിേശഷണം

മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കലും പരിപാലിക്കലും മക്കളുടെ കടമയാണെന്നും അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം