ഹിജ്’റ നല്‍’കുന്ന പാഠങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നബിയുടെ ഹിജ്’റയില്‍ നിന്നും വിശ്വാസികള്‍ക്കുള്ള പാഠങ്ങളും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തില്‍ അതിന്‍റെ സ്വാധീനവും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം