പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ മര്യാദകളും തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രാര്‍ത്ഥനകളും.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം