അറഫാ ദിനത്തിലെ പ്രാര്‍ത്ഥന

വിേശഷണം

അറഫാ ദിനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം