നബിദിനാഘോഷം

വിേശഷണം

നബിദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ചരിത്രവും അത് ഉടലെടുത്തത് ഫാത്തിമിയ്യാ ഭരണകാലത്ത് മാത്രമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം