നബി(സ്വ)യുടെ മഹത്ഗുണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷയില്‍ നബി(സ്വ)യില്‍ പ്രകടമായിരുന്ന മഹത്തായ സ്വഭാവഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം