ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ എടുക്കുമ്പോള്‍ രണ്ട് നിയ്യത്ത് വെക്കല്‍

വിേശഷണം

ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകള്‍ എടുക്കുമ്പോള്‍ രണ്ട് നിയ്യത്ത് വെച്ചാല്‍ ശരിയാകുമോ എന്നും രണ്ട് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം