ശവ്വാല്‍ മാസത്തിന്‍റെയും ആറുനോമ്പിന്‍റെയും പ്രത്യേകത

വിേശഷണം

റമദാനിലെ നോമ്പുകളുടെ പോരായ്മകള്‍ നികത്തുകയും പാപങ്ങളില്‍ നിന്ന് മനസ്സിനെ മുകതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശവ്വാലിലെ ആറുനോമ്പുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം