കിത്താബുല്‍ ആദാബ്-സലാം പറയുന്നതിന്‍റെ മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രസ്തുത വിഷയം വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം