ഭൂമിയെ നിങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗ്ഗമാക്കിയവന്‍ അവനാണ് എന്ന ആയത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഭൂമിയെ നിങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗ്ഗമാക്കിയവന്‍ അവനാണ് എന്ന ആയത്തിന്‍റെ വിവരണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം