ബദരീങ്ങള്‍ക്ക് അല്ലാഹു പാപങ്ങള്‍ പൊറുത്തുകോടുക്കും

വിേശഷണം

ബദര്‍ യുദ്ധത്തിന്‍റെ ശ്രേഷഠതകള്‍ ഖുര്‍’ആനിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം