വിഷമം നീങ്ങാനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത പ്രാര്‍ത്ഥനയും അതിന്‍റെ വിവരണവും.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം