അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക അവന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും

വിേശഷണം

നിര്‍ബന്ധകര്‍മ്മങ്ങള്‍കൊണ്ടും സുന്നത്തുകള്‍ കൊണ്ടും അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുവാനും അതുവഴി അവന്‍റെ സ്നേഹം കരസ്ഥമാക്കുവാനും ഉണര്‍ത്തുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം