ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത പ്രാര്‍ത്ഥന

വിേശഷണം

ഭ്ക്ഷണവും വെള്ളവും വസ്ത്രവും ഹറാമായ രൂപത്തില്‍ സമ്പാദിച്ച ഒരാളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം