സ്ത്രീയുടെ മഹത്വം ഇസ്ലാമില്‍

വിേശഷണം

സമൂഹനിര്‍മ്മിതിയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കും അവരുടേതായ പങ്ക് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം അവരെ വിലക്കുന്നില്ല.ഇസ്ലാം അവള്‍ക്ക് മാന്യമായ അവകാശങ്ങളും മഹത്വവും നല്‍കി.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം