അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഔദാര്യം

വിേശഷണം

സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് അനേകമിരട്ടി പ്രതിഫലം നല്‍കുന്നതും എന്നാല്‍ തിന്‍മകള്‍ക്ക് അതിന്‍റെ പ്രതിഫലം മാത്രം നല്‍കുന്നതും അല്ലാഹുവിന്‍റെ മഹത്തായ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം