എന്‍റെ പെണ്‍കുട്ടികളേ......

വിേശഷണം

പര്‍ദ്ദയുടെ പ്രാധാന്യവും പുരുഷന്‍മാരുമായി ഇടകലരുന്നതിന്‍റെ അപകടവും വ്യകതമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം