ആശൂറാ‍അ് നോമ്പ്

വിേശഷണം

ആശൂറാ‍അ് നോമ്പിന്‍റെ യുക്തി, ശ്രേഷ്ഠത,അന്ന് ചെയ്യാറുള്ള ബിദ്’അത്തുകള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം