ഹിജ്’റ വര്‍ഷാഘോഷം -ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം, മുഹറം പത്ത്- പ്രാധാന്യവും,ശ്രേഷ്ടതയും.

വിേശഷണം

ദാറുല്‍ ഖാസിം പ്ര്സിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ആത്മവിചാരണ നടത്തേണ്ടത്നെ കുറിച്ചും ഹിജ്’റ വര്‍ഷാഘോഷം -ഇസ്ലാമികമാണോ എന്നും, മുഹറം പത്ത്- പ്രാധാന്യവും,ശ്രേഷ്ടതയും എന്താണ്‍ന്നും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം