അനുവാദം ചോദിക്കുക

വിേശഷണം

അനുവാദം ചോദിക്കുകയും സമ്മതം ലഭിക്കുകയും ചൈതെങ്കിലല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ പാടില്ല.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം