ദാനധര്‍മ്മങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അബൂഹുറൈറ (റ) വില്‍ നിന്ന് ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിന്‍റെ വിവരണവും അതില്‍ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം