ഗുഹാനിവാസികള്‍

വിേശഷണം

മൂന്നാളുകള്‍ ഒരു ഗുഹയില്‍ അകപ്പെടുകയും സല്‍കര്‍മങ്ങള്‍ വഴി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചതിന്‍റെ ഫലമായി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത കഥ ഹദീസിന്‍റെ വെളിച്ചത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം