സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലൊരു വീട്

വിേശഷണം

സത്യം മുറുകെ പിടിക്കുകയും കളവ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം