നന്‍മ കല്‍പ്പിക്കലും തിന്‍മ വിരോധിക്കലും

വിേശഷണം

നന്‍മ കല്‍പ്പിക്കലും തിന്‍മ വിരോധിക്കലും അതിഅതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ടതയും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം