മ" പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അവയുടെ അപകടവു.

വിേശഷണം

മ" പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അവയുടെ അപകടവു-
ഇത്തരം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ സമൂഹത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദ്:സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചും അവ വില്പന നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും പണ്ഡിത സഭ ന്‍ല്‍കിയ മതവിധിയുമാണ് ഇതിലുള്ളത്.

Download

പ്രസാധകർ:

www.kalemat.org

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം