കത്തോലിക്കക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണം

വിേശഷണം

കത്തോലിക്കക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണവും അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റവും ചൈനീസ് ഭാഷയി വിവരിക്കുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം