മുസ്ലിംകളും തമാശ പറയലും

വിേശഷണം

മുസ്ലിംകള്‍ തമാശ പറയുന്നതിനെ ഖുര്‍’ആനും സുന്നത്തും മഹാന്മാരായ പൂര്‍വ്വീകരും എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

1 ദാറുല്‍ഖാസിം

2 www.kalemat.org

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം