ലൈലത്തുല്‍ ഖദര്‍

വിേശഷണം

പുണ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനേകമിരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ലൈലത്തുല്‍ ഖദറിന്‍റെ മഹത്വം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം