നന്‍’മ കല്‍പ്പിക്കലും തിന്‍മ വിരോധിക്കലും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം