നന്‍’മ കല്‍പ്പിക്കലും തിന്‍മ വിരോധിക്കലും

വിേശഷണം

അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ നന്‍’മകളും അവന്‍ വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തിന്‍’മകളുമാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം