ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം