പരസ്പരമുള്ള സഹായം

വിേശഷണം

സമൂഹത്തില്‍ കപടന്‍’മാരെ കൊണ്ടുള്ള അപകടങ്ങളും ഖുരാനും സുന്നത്തും അവര്‍ക്കു നല്‍കിയ വിശേഷണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം