ത്വവാഫിന്‍റെയും സഅ്യിന്‍റെയും വിധികള്‍

വിേശഷണം

ത്വവാഫിന്‍റെയും സഅ്യിന്‍റെയും വിധികള്‍:- ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസ്തുത കര്‍മ്മങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കുബോള്‍ സംഭവിക്കാറുള്ള പിഴവുകള്‍ ഉണര്‍ത്തുകയും ഇവയെ കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം