മീഖാത്തുകളും ഇഹ്’റാമും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും

വിേശഷണം

മീഖാത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും ഇഹ്’റാമില്‍ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയെന്നും അതിന്‍റെ മര്യാദകളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം