ഉം’റയുടെ രൂപം

വിേശഷണം

ഉംറ നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ട രൂപം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം