മദ്യപാനിക്കുള്ള ശിക്ഷ

വിേശഷണം

ബിദ്ധിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളും ലഹരിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ഇസ്ലാം വിരോധിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ശിക്ഷകള്‍ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.പ്രസ്തുത ശിക്ഷകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം