മൂസാനബിയുടെയും ഫിര്‍ഔന്‍റെയും കഥ

വിേശഷണം

മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് ഗുണപാഠമുള്‍കൊള്ളാന്‍ വേണ്ടി ഖുര്‍ആന്‍ നിരവധി കഥകള്‍ വിവരിച്ചു.അതില്‍പ്പെട്ട മൂസാനബിയുടെയും ഫിര്‍ഔന്‍റെയും കഥകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം