നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളും അവയുടെ ഇനങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം