ഫിത്വര്‍ സകാത്ത്

വിേശഷണം

നോമ്പിന്‍റെ പോരായ്മകള്‍ പരിഹരിക്കുവാനും ദരിദ്രര്‍ക്ക് ആഹാരമായും ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച ഫിത്വര്‍ സകാത്തിന്‍റെ വിധികള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം