ഇസ്ലാം മതത്തിന്‍റെ വ്യതസ്ത പദവികള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം മതത്തിന്‍റെ വ്യതസ്ത പദവികളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കുന്ന വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം