പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

പ്റര്‍ത്ഥനയുടെ ശ്രേഷ്ഠത, നിബന്ധനകള്‍, മര്യാദകള്‍,അവ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം