താജികിയായ ഒരു നിരീശ്വരവാദി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

താജികിയായ ഒരു നിരീശ്വരവാദി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ.
സൃസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് തനിക്കുണ്ടായ ചില ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം ലഭിക്കാതിരുന്നപ്പോള് ,അതിനെ കുറിച്ച് അന്വോഷിക്കുകയും അത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം