സനാ എന്ന ഈജിപ്ത്യഷ്യന് സ്ത്രീയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണം

വിേശഷണം

സനാ എന്ന ഈജിപ്ത്യഷ്യന് സ്ത്രീയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണം.
താന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രയാസങ്ങള്ക്കും പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും പരിഹാരം പരിശുദ്ധ ഖുര്ആനില് കണ്ടെത്തുകയും അതിനാല് അവര് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം