ഉറങ്ങുന്നതിന്‍റെയും ഉറക്കില്‍ നിന്ന് ഉണരുന്നതിന്‍റെയും മര്യാദകള്‍-രണ്ട്

വിേശഷണം

ഉറങ്ങുന്നതിന്‍റെയും ഉറക്കില്‍ നിന്ന് ഉണരുന്നതിന്‍റെ മര്യാദകള്‍ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമിയില്‍ നിന്നുള്ളതാണ് പ്രസ്തുത സമാഹാരം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം