വുദുവിന്‍റെ രൂപം

വിേശഷണം

ശരിയായ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥനത്തില്‍ വുദൂവിന്‍റെ രൂപം വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം