നബി(സ്വ)യുടെ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം

വിേശഷണം

നബി(സ്വ)യുടെ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം