ലൈലത്തുല്‍ ഖദറിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

ലൈലത്തുല്‍ ഖദറിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രധാന്യവും പ്രസ്തുത രാത്രിയിലെ പുണ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രതിഫലവും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം